Showing all 2 results

เครื่องมือช่างงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ไขควงลองไฟ,คีมตัดสายไฟ,คีมย้ำสายไฟ,หัวแร้งไฟฟ้า,มิเตอร์ดิจิตอล)

หัวแร้ง บัดกรีไฟฟ้า หัวแร้งปืนป้อนตะกั่วอัตโนมัติ 60W

฿400.00

เครื่องมือช่างงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ไขควงลองไฟ,คีมตัดสายไฟ,คีมย้ำสายไฟ,หัวแร้งไฟฟ้า,มิเตอร์ดิจิตอล)

หัวแร้งบัดกรีไฟฟ้า หัวแร้งปืน สองระบบ20W-40W

฿250.00